Przewiń w górę

Rejestracja dla dziennikarzy

Jeżeli jesteś zainteresowany otrzymywaniem naszych informacji oraz zaproszeń na wydarzenia dla mediów prosimy o wypełnienie formularza dla dziennikarzy i mediów. Pola oznaczone gwiazdką są wymaganie.

W celu zapisania się na inne publikacje KGHM zapraszamy tutaj.

Informacja o przetwarzaniu danych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez KGHM Polska Miedź S.A. dla osoby otrzymującej newsletter Departamentu Komunikacji w naszym prawnie uzasadnionym interesie.

Realizując zapisy art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), informujemy, że Pani/Pana (dalej Twoje) dane osobowe są przetwarzane w bazie danych KGHM Polska Miedź w związku realizowaniem polityki informacyjnej Spółki.

1. Administrator danych osobowych.

Administratorem Twoich danych osobowych będzie KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie (dalej: „my”). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. M. Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin
 • przez e-mail: [komunikacja@kghm.com]

2. Inspektor ochrony danych.

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Ci praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. M. Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin
 • przez e-mail: iod@kghm.com.

3. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania.

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu subskrypcji newslettera

Jest to niezbędne dla zrealizowania naszego prawnie uzasadnionego interesu, związanego z realizowaną polityką informacyjną z zakresu marketingu i public relations, co stanowi podstawę prawną przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

4. Rodzaj danych osobowych

Będziemy przetwarzać następujące dane osobowe: podany adres e-mail oraz – w zakresie wynikającym z adresu e-mail – imię i nazwisko oraz nazwę redakcji lub nazwę pracodawcy bądź nazwę prowadzonej działalności.

Korzystanie z aplikacji wiąże się również z udostępnieniem identyfikatora internetowego.

5. Źródło danych, przyczyny ujawnienia danych oraz konsekwencje.

Jeżeli sam podajesz dane, ich ujawnienie jest dobrowolne, lecz stanowi warunek umożliwiający dokonanie wpisu do bazy oraz potencjalnie nawiązanie kontaktów w opisanych wyżej obszarach informacyjnych. 

Twoje dane osobowe mogą zostać również przekazane przez podmiot, w którym sprawujesz funkcję, jesteś jego pracownikiem albo współpracownikiem.

W innych wypadkach Twoje dane osobowe pozyskane zostały z powszechnie dostępnych źródeł.

6. Okres przechowywania Twoich danych osobowych.

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres konieczny do realizacji polityki informacyjnej KGHM Polska Miedź  S.A. do momentu powzięcia informacji o nieużyteczności kontaktu, a następnie w kopiach bezpieczeństwa systemu informatycznego przez kolejne 30 dni (przy czym w każdym czasie możesz wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych, zgodnie z informacją zawartą w pkt 8 pod lit. a).

Jeżeli będą podejmowane inne aktywności (czynności, działania) z twoim udziałem (np. prowadzona będzie korespondencja), Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny do ich udokumentowania.

7. Odbiorcy Twoich danych osobowych, w tym spoza EOG.

Twoje dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom uprawnionym z mocy przepisów prawa (np. organom władzy publicznej oraz ochrony prawnej: urzędom, sądom, Prokuraturze lub Policji) oraz podmiotom i ich pracownikom świadczącym na naszą rzecz usługi wymagające dostępu do Twoich danych – w tym: archiwizacyjne, informatyczne lub prawne.

Ze względu na konieczność ochrony przed działaniem robotów internetowych, stosujemy mechanizm Google reCAPTCHA. W takiej sytuacji możemy przekazać Google LLC dane wymagane przez ten mechanizm. Przekazywanie tych danych odbywa się zgodnie z zasadami  określonymi w decyzji Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych Tarcza Prywatności  UE-USA.

8. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – gdyż przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu określonego w pkt 3,
 2. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 3. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 4. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane alby gdy osoba skutecznie wniosła sprzeciw wobec przetwarzania,
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych (wówczas dane będą jedynie przechowywane) – gdy: 
 • kwestionujesz prawidłowość danych, 
 • uważasz, że przetwarzanie jest niezgodne z prawem i sprzeciwiasz się ich usunięciu (żądając w zamian ograniczenia ich przetwarzania);
 • dane nie są potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 
 • gdy wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania do czasu jego rozpoznania.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej).

Będziemy wnikliwie weryfikować prośby, żądania lub sprzeciwy zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Informujemy jednocześnie, że prawa te nie mają charakteru bezwzględnego, gdyż przepisy pozwalają na ich nieuwzględnienie w określonych sytuacjach.

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

Wskutek przetwarzania nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka), w tym również nie będą wykorzystywane do analiz z ich wykorzystaniem, to jest nie dojdzie do profilowania.

Dla zapewnienia większej wygody naszych użytkowników głównie w celu dostosowania wyglądu strony do ich preferencji, rodzaju przeglądarki, preferowanego języka, zastrzegamy sobie możliwość zbierania dodatkowych danych (standardowo przesyłanych przez przeglądarkę) oraz wykorzystywania tzw. plików cookie. Możemy wykorzystywać tak zebrane dane w celu wykonywania analiz atrakcyjności treści oraz pozostałych statystyk.