Przewiń w górę

By zawsze mieć miedź…

piątek, 12 maja, 2017

Realizacja głównych celów opiera się na trzech strategiach wykonawczych oraz  trzech  wspierających. Pierwszym filarem jest „Rozwój Aktywów Krajowych i Zagranicznych”, poprzez efektywne zarządzanie inwestycjami i projektami zasobowymi. Nakłady inwestycyjne i kapitałowe w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. na lata 2017-2021 przewidziano na poziomie 15 mld PLN, z czego w samym KGHM Polska Miedź S.A. ponad 9,7 mld PLN. W obrębie aktywów krajowych następuje koncentracja na realizacji kluczowych projektów takich jak: Program Udostępniania Złoża, Program Rozwoju Hutnictwa, Rozbudowa Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych Żelazny Most oraz prowadzenie prac poszukiwawczo-rozpoznawczych w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów obecnie eksploatowanych. Strategia zakłada optymalizację portfela aktywów zagranicznych, w tym doprowadzenie do dojrzałości produkcyjnej kopalni Sierra Gorda oraz koncentrację na aktywach o największym potencjale produkcyjnym.

Drugi filar „Produkcja i Bezpieczeństwo” zakłada uzyskanie średniorocznej wielkości produkcji (miedzi w urobku) w Polsce na poziomie powyżej 470 tys. ton Cu oraz uzyskanie średniorocznej wielkości produkcji za granicą na poziomie ok. 145 tys. ton Cu płatnej w okresie 2017-2021. Produkcja hutnicza Grupy Kapitałowej osiągnie poziom powyżej 570 tys. ton/r. Koncentracja na bezpieczeństwie pracowników, minimalizacja zagrożeń dla utrzymania stabilnego poziomu produkcji oraz poprawa efektywności operacyjnej i kosztowej na każdym etapie głównego ciągu technologicznego stanowią istotne determinanty drugiego filara.

Trzeci filar stanowi „Spójna Organizacja”. Przewiduje wdrożenie rozwiązań systemowych, integrujących spółki Grupy Kapitałowej w sprawnie działający organizm, ukierunkowany na wzrost wartości całej Grupy Kapitałowej.

Jedną z trzech strategii wspierających jest „Społeczna Odpowiedzialność Biznesu”. Jej zadaniem jest kształtowanie i utrwalanie pozytywnego wizerunku Grupy Kapitałowej w oparciu o właściwą współpracę i komunikację z interesariuszami. Rola kapitału intelektualnego, ochrona własności intelektualnej, a przede wszystkim efektywne zarządzanie innowacjami dotyczą strategii wspierającej - „Innowacje”, nakierowanej na wzrost produktywności w Grupie Kapitałowej KGHM. Przesłaniem trzeciej strategii wspierającej „Stabilność Finansowa”, jest zapewnienie bezpieczeństwa finansowego Grupy Kapitałowej. Strategia jest ukierunkowana na optymalizację finansowania zewnętrznego, doskonalenie procesu zarządzania ryzykiem i zapewnienie odporności w zmiennym otoczeniu rynkowym.

- Ta strategia jest przede wszystkim realistyczna. Uwzględnia możliwości finansowe Grupy KGHM oraz dynamiczne zmiany zachodzące w przemyśle wydobywczym, które są podyktowane wyzwaniami makroekonomicznymi, technologicznymi, społecznymi i legislacyjnymi. Stanowią dla nas wyzwanie i determinują ewaluację strategicznych założeń działalności Spółki. Wpisując się w ideę zrównoważonego rozwoju, stawiamy na racjonalne i efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych. Nastawieni na innowacyjne rozwiązania i rozwój naszych aktywów, koncentrujemy się na stabilnej i bezpiecznej produkcji, przynoszącej zyski nam i naszym interesariuszom – powiedział Radosław Domagalski Łabędzki, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Przygotowanie  nowej Strategii było konieczne ze względu na zmianę warunków makroekonomicznych oraz dynamiczne zmiany zachodzące w branży górniczo-hutniczej metali nieżelaznych. Cel główny Strategii z 2015 roku, zakładający produkcję 1 mln ton miedzi ekwiwalentnej nie był możliwy do osiągnięcia z uwagi na urealnienie ekonomicznie uzasadnionych możliwości produkcyjnych z posiadanych aktywów krajowych i zagranicznych. Zracjonalizowany został również pięcioletni plan nakładów inwestycyjnych, jako odpowiedź na zmiany makroekonomiczne w ostatnich latach. Wysokie ryzyko niektórych projektów inwestycyjnych i konieczność zabezpieczenia obsługi bieżących zobowiązań finansowych oraz odpowiedzialność za stabilne długofalowe funkcjonowanie Spółki i Grupy Kapitałowej, w zgodzie z założeniami zrównoważonego rozwoju, tworzą fundament nowej Strategii.

- Nasza misja, by zawsze mieć miedź,  wspiera naszą wizję efektywnego  wykorzystywania naszych zasobów, by być liderem zrównoważonego rozwoju. A to znaczy działać z korzyścią nie tylko dziś i dla nas, ale też dla przyszłych pokoleń. – powiedział Rafał Pawełczak, Wiceprezes KGHM Polska Miedź S.A.

 

Kontakt dla mediów

Zespół Komunikacji

Zespół Komunikacji

(+48) 887 843 615,
(+48) 76 747 87 11,
(+48) 76 747 83 79,

komunikacja@kghm.com

Dla zapewnienia większej wygody naszych użytkowników głównie w celu dostosowania wyglądu strony do ich preferencji, rodzaju przeglądarki, preferowanego języka, zastrzegamy sobie możliwość zbierania dodatkowych danych (standardowo przesyłanych przez przeglądarkę) oraz wykorzystywania tzw. plików cookie. Możemy wykorzystywać tak zebrane dane w celu wykonywania analiz atrakcyjności treści oraz pozostałych statystyk.