Przewiń w górę
Wzrost przychodów w Grupie, mocny wynik operacyjny i stabilna produkcja – podsumowanie wyników za 2022 rok

Wzrost przychodów w Grupie, mocny wynik operacyjny i stabilna produkcja – podsumowanie wyników za 2022 rok

środa, 22 marca, 2023
KGHM globalny koncern surowcowy, wiodący producent miedzi oraz srebra na świecie, przedstawił raport roczny za 2022 rok. Pomimo zmiennej i niestabilnej sytuacji makroekonomicznej, miedziowa spółka wypracowała wysokie wyniki operacyjne i finansowe, utrzymuje założone poziomy produkcji przy jednoczesnej kontynuacji wysokonakładowych projektów związanych z transformacją energetyczną.

Ubiegłoroczne solidne wyniki produkcyjne i finansowe, wypracowane w trudnym czasie, pozwalają z optymizmem patrzeć na ten rok i kolejne lata. Mamy ambitne projekty i plany inwestycyjne – założyliśmy rekordowy poziom nakładów inwestycyjnych na 2023 rok. W KGHM w unikalny sposób łączymy efektywność ekonomiczną i finansową z szacunkiem do środowiska naturalnego i partnerskich relacji z interesariuszami – powiedział Tomasz Zdzikot, prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Wyniki produkcyjne i finansowe

W 2022 roku Grupa Kapitałowa KGHM zanotowała stabilną produkcję miedzi z aktywów krajowych (produkcja górnicza 442,7 tys. ton w urobku, produkcja hutnicza 586 tys. ton) oraz z aktywów zagranicznych (Sierra Gorda 90,8 tys. ton (55 proc.); Robinson 46,8 tys. ton; Carlota 4,1 tys. ton; Franke 2,8 tys. ton*; Zagłębie Sudbury 2,5 tys. ton).

Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej KGHM za 2022 rok wyniosły 33,8 mld zł, czyli o 13,6 proc. więcej niż w 2021 roku. Zysk netto za ubiegły rok wyniósł 4,8 mld zł a skorygowana EBIDTA osiągnęła wartość 8,9 mld zł.

Na koniec 2022 roku wartość skonsolidowanych aktywów Grupy Kapitałowej KGHM wzrosła do kwoty 53,4 mld zł. Z kolei kapitały własne wyniosły 32,2 mld zł. Grupa utrzymała bezpieczny poziom zadłużenia – wskaźnik długu netto/EBITDA w ubiegłym roku wyniósł 0,8.

Polityka klimatyczna

KGHM jest europejskim liderem we wdrażaniu efektywnych niskoemisyjnych technologii z dostępem do najnowszych rozwiązań górniczych i energetycznych. Spółka wdrożyła model biznesowy zapewniający pełny łańcuch tworzenia wartości – od eksploracji, wydobycia i przetwórstwa surowców naturalnych po sprzedaż gotowych produktów. Cały system wdrażany jest z poszanowaniem reguł ESG.

Miedziowy gigant z powodzeniem realizuje założenia Polityki Klimatycznej KGHM. Wykonany został m.in. bilans emisji gazów cieplarnianych zakresu 1, 2 i 3 za 2021 r. dla całej Grupy Kapitałowej. Kontynuowane są projekty dostosowania instalacji technologicznych spółki do wymogów konkluzji BAT dla przemysłu metali nieżelaznych wraz z ograniczeniem emisji arsenu (BATAs). W 2022 roku w oddziałach KGHM oddanych zostało kolejnych 6 instalacji, które znacząco poprawiają jakość powietrza w Zagłębiu Miedziowym.

Podejmowane przez KGHM wysokonakładowe inwestycje proekologiczne mają jeden cel – minimalizacja negatywnego wpływu na środowisko i otoczenie. Szczegółowe dane z tego obszaru oraz pozostałe informacje niefinansowe są zawarte w Sprawozdaniu Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM.

Lider transformacji energetycznej

Celami KGHM Polska Miedź S.A. jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 30 proc. do 2030 roku oraz osiągnięcie całkowitej neutralności klimatycznej do 2050 roku. Spółka w ciągu najbliższych 7 lat będzie dążyć do zaspokojenia zapotrzebowania na energię w spółce w 50 proc. ze źródeł własnych – w tym OZE. Obecnie praca bloków parowo-gazowych KGHM Polska Miedź S.A. może pokryć do 20 proc. zapotrzebowania na energię elektryczną.

KGHM dywersyfikując źródła energii elektrycznej w całej Grupie Kapitałowej, stawia również na energię ze słońca, wiatru i wodoru. Spółka buduje elektrownie fotowoltaiczne i kontynuuje projekty w zakresie morskiej energetyki wiatrowej i źródeł wodorowych. Ponadto KGHM jest zaangażowany w rozwój energii atomowej w kraju. W ubiegłym roku miedziowy gigant złożył pierwszy w Polsce wniosek o ocenę technologii małego modułowego reaktora (SMR) do Państwowej Agencji Atomistyki.

Miedziowa spółka będzie też odbiorcą energii z nowej elektrowni słonecznej Żuki w województwie wielkopolskim, to przeszło 5,2 MW z blisko 10 tys. modułów fotowoltaicznych. W 2022 roku KGHM został również sygnatariuszem „Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce”. W spółce testowana jest innowacyjna technologia z użyciem stopów miedzi i srebra, która znacząco ograniczy straty przesyłu energii elektrycznej.

Inwestycje na plusie

W Grupie KGHM w 2022 roku kontynuowane były projekty eksploracyjne i eksploatacyjne w Polsce oraz w aktywach zagranicznych. Prowadzone są prace koncesyjne na złożach miedzi czy soli potasowych. Rozwijany jest Program Udostępniania Złoża, w ramach którego zakończone zostało głębienie szybu GG-1. KGHM ma w tej chwili najgłębsze w Polsce wyrobisko górnicze. Trwa procedura wyboru wykonawcy do projektu związanego z budową szybu GG-2. Inny ważny projekt inwestycyjny to kontynuacja rozbudowy Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych „Żelazny Most”. Grupa KGHM konsekwentnie skupia się na rozwijaniu i wzmacnianiu potencjału jej kluczowych pracujących aktywów oraz projektów perspektywicznych w Chile, USA i Kanadzie.

Bezpieczeństwo na najwyższym poziomie

Życie i zdrowie pracowników od zawsze zajmują pierwszą pozycję w hierarchii wartości Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Od kilku lat spółka realizuje długoterminową wizję „Zero wypadków z przyczyn osobowych i technicznych, zero chorób zawodowych wśród naszych pracowników i kontrahentów”.

W 2022 r. kontynuowano realizację Programu Poprawy Bezpieczeństwa Pracowników – „Think About Consequences” oraz Programu niwelującego najczęstsze zagrożenia w bezpieczeństwie pracy poprzez wykorzystanie innowacyjnych technologii, w ramach zaktualizowanej strategii spółki.

W ubiegłym roku w KGHM odnotowano znaczące obniżenie liczby wypadków przy pracy, liczonych rok do roku z poziomu 165 do 149 poszkodowanych (spadek o 16 wypadków). Większość zarejestrowanych wypadków przy pracy (ok. 98,7%) miało charakter lekki.

Wskaźnik wynikowy dla KGHM LTIFR (Lost Time Injury Frequency Rate KGHM) w roku 2022 (tj. całkowita liczba wypadków przy pracy w spółce standaryzowana do 1 mln przepracowanych godzin przez pracowników KGHM) ukształtował się na poziomie wartości 5,05. Był mniejszy o 72,8 proc. od wartości zanotowanej w roku 2010, a także o 10,3 proc. mniejszy od wartości zarejestrowanej w roku 2021. Jest to jak dotąd najlepszy wynik w historii KGHM.

Sytuacja makroekonomiczna

Sytuacja geopolityczna związana z bezpośrednią agresją Rosji na Ukrainę oraz wdrożonym systemem sankcji obecnie nie ogranicza działalności operacyjnej KGHM Polska Miedź S.A. i innych spółek z Grupy Kapitałowej.

W KGHM w 2022 roku kontynuowane były prace dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa informacyjno-komunikacyjnego. Dzięki wdrażanym projektom firma zachowuje ciągłość produkcji i wzmacnia działania dotyczące zagrożeń w cyberprzestrzeni.

*kopalnia Franke została sprzedana w kwietniu 2022 r.

Kontakt dla mediów

Zespół Komunikacji

Zespół Komunikacji

(+48) 887 843 615,
(+48) 76 747 87 11,
(+48) 76 747 83 79,

komunikacja(at)kghm.com

Dla zapewnienia większej wygody naszych użytkowników głównie w celu dostosowania wyglądu strony do ich preferencji, rodzaju przeglądarki, preferowanego języka, zastrzegamy sobie możliwość zbierania dodatkowych danych (standardowo przesyłanych przez przeglądarkę) oraz wykorzystywania tzw. plików cookie. Możemy wykorzystywać tak zebrane dane w celu wykonywania analiz atrakcyjności treści oraz pozostałych statystyk.