Przewiń w górę

Wyniki Grupy KGHM po pierwszym półroczu 2015 roku

czwartek, 13 sierpnia, 2015

W pierwszych sześciu miesiącach 2015 roku dolarowe ceny miedzi, w porównaniu do pierwszego półrocza roku 2014, obniżyły się o 14 procent, a srebra o 17 procent.

Na wyniki Grupy KGHM pozytywnie wpływał kurs walutowy USD/PLN. Niższa dolarowa cena czerwonego metalu była w dużej mierze równoważona osłabieniem złotego. Pomimo obserwowanych spadków notowań metali, średnia cena miedzi wyrażona w PLN była nieznacznie wyższa od tej notowanej w analogicznym okresie poprzedniego roku – wyjaśnia Jarosław Romanowski, I wiceprezes zarządu KGHM ds. finansowych.

Podobny efekt można zaobserwować również w przypadku rynku srebra.

W I półroczu br. produkcja miedzi ekwiwalentnej w Grupie KGHM wzrosła o 2 procent. Zmiana ta nastąpiła zarówno w KGHM Polska Miedź SA, jak i w KGHM International, gdzie wzrost związany jest z wyższymi wynikami produkcyjnymi w kopalni Robinson.

KGHM utrzymał dyscyplinę kosztową. Koszt jednostkowy produkcji miedzi C1 w warunkach porównywalnych do pierwszego półrocza roku 2014 w zakresie notowań i kursu, zmniejszył się o 3 procent dla całej Grupy.

W tym samym czasie nastąpił również wzrost wolumenu sprzedaży miedzi oraz złota, co przy korzystnym kursie walutowym skutkowało osiągnięciem wyższego poziomu przychodów ze sprzedaży o 5 procent niż w analogicznym okresie roku 2014.

Zgodnie z planem są realizowane istotne inwestycje zarówno w kraju, jak i za granicą.

Kopalnia Sierra Gorda w czerwcu rozpoczęła komercyjną produkcję i jest bardzo blisko osiągnięcia zakładanych mocy przerobowych. Zgodnie z planem realizujemy projekty Victoria i Ajax w Kanadzie oraz Głogów Głęboki - Przemysłowy w Zagłębiu Miedziowym. Kontynuujemy także Program Modernizacji Pirometalurgii - informuje Herbert Wirth, prezes zarządu KGHM.

Produkcja miedzi w koncentracie w kopalni Sierra Gorda w pierwszym półroczu 2015 roku wyniosła około 38 tys. ton. W połowie kwietnia wyprodukowany został pierwszy koncentrat molibdenu, zaś w lipcu zainicjonowane zostały prace projektowe w zakresie II fazy rozwoju kopalni.

W projekcie Victoria trwają przygotowania do prac bezpośrednio związanych z głębieniem szybu. Realizowane są prace związane z przygotowaniem infrastruktury powierzchniowej.

Kanadyjski regulator zatwierdził dokument Application Information Requirements, którego akceptacja umożliwi  złożenie wniosku  o uzyskanie pozwolenia środowiskowego dla kopalni Ajax.

Zgodnie z planem postępują prace przy budowie szybu GG -1, który jest niezbędny dla eksploatacji złoża Głogów Głęboki - Przemysłowy. Na koniec pierwszego półrocza głębokość szybu osiągnęła 563 m (docelowa całkowita głębokość szybu – 1340 m
o średnicy 7,5 m).

Trwają prace budowlano-montażowe w obrębie głównych elementów technologicznych modernizowanego ciągu pieca zawiesinowego w Hucie Miedzi Głogów. Zakontraktowano 98 procent umów na prace budowlano-montażowe. Uruchomienie instalacji  planowane  jest na IV kwartał 2016.

W czerwcu 2015 została opublikowana pierwsza  edycja Raportu  Zasobowego, który konsoliduje i systematyzuje wiedzę na temat zasobów geologicznych i eksploatacyjnych kontrolowanych przez Grupę KGHM.    

Raport został przygotowany zgodnie ze standardami i definicjami Kanadyjskiego Instytutu Górnictwa, Metalurgii i Przemysłu Naftowego, zawartymi w dokumencie NI 43-101. Obok australijskiego standardu JORC, jest to jeden z dwóch głównych światowych standardów przedstawiania zasobów.

Raport Zasobowy prezentuje zasoby geologiczne i eksploatacyjne według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku. Najważniejsze dane to:

  • 22,.7 mln ton miedzi w udokumentowanych zasobach rud miedzi w kategorii udowodnione i prawdopodobne (Proven and Probable).

  • 44,4 mln ton miedzi w udokumentowanych zasobach rud miedzi w kategorii zmierzone i wskazane (Measured and Indicated; zasoby geologiczne w kategorii zmierzone i wskazane zawierają zasoby eksploatacyjne w kategorii udowodnione i prawdopodobne).

  • 8,7 mln ton miedzi w udokumentowanych zasobach rud miedzi w kategorii  wnioskowane.

 

Istotną cechą ostatniego okresu jest duża zmienność warunków makroekonomicznych. W związku z powyższym KGHM z uwagą analizuje możliwe zagrożenia i ryzyka, zakładając możliwość dalszych niekorzystnych dla spółki zmian w zakresie cen  miedzi i srebra. 

Potencjalny wpływ tych zmian może oznaczać ewentualną potrzebę weryfikacji nakładów inwestycyjnych i obniżenia wartości aktywów produkcyjnych. Jeśli  współczynnik relacji kapitalizacja rynkowa spółki do wartości aktywów netto w długim terminie (powyżej 1 roku) utrzyma się poniżej 0,8,  spółka będzie zobowiązana do  zbadania przesłanek i przeprowadzenia testu na utratę wartości aktywów netto.

 KGHM analizuje również następstwa ewentualnego dalszego umacniania się amerykańskiej waluty, co oznacza presję na dolarowe ceny surowców. Istotne znaczenie może mieć także większe od oczekiwanego spowolnienie chińskiej gospodarki, co  może skutkować spadkiem  tempa wzrostu konsumpcji miedzi.

W związku z tym spółka dokonuje  przeglądu projektów i programów inwestycyjnych, zakładając możliwość przesunięcia projektów w czasie oraz zawieszenia niektórych inwestycji.  Analizowane są scenariusze działań w przypadku długoterminowego utrzymywania się cen metali na niskich poziomach.  Mając pełną świadomość czynników zagrażających  realizacji  planów Grupy KGHM, spółka z wyprzedzeniem podejmuje działania służące osłabieniu ich negatywnego wpływu.

Kontakt dla mediów

Zespół Komunikacji

Zespół Komunikacji

(+48) 887 843 615,
(+48) 76 747 87 11,
(+48) 76 747 83 79,

komunikacja(at)kghm.com

Dla zapewnienia większej wygody naszych użytkowników głównie w celu dostosowania wyglądu strony do ich preferencji, rodzaju przeglądarki, preferowanego języka, zastrzegamy sobie możliwość zbierania dodatkowych danych (standardowo przesyłanych przez przeglądarkę) oraz wykorzystywania tzw. plików cookie. Możemy wykorzystywać tak zebrane dane w celu wykonywania analiz atrakcyjności treści oraz pozostałych statystyk.