Przewiń w górę

Wyniki Grupy KGHM po pierwszym kwartale 2015 roku

piątek, 08 maja, 2015

Wzrost produkcji miedzi ekwiwalentnej o 4 procent w relacji do pierwszego kwartału roku 2014 dotyczy zarówno KGHM Polska Miedź S.A., jak i KGHM International.

W KGHM Polska Miedź S.A. ten wzrost związany jest głównie z wyższą produkcją przeliczanych na miedź ekwiwalentną metali towarzyszących - srebra i złota. Natomiast w KGHM International wzrost związany jest z wyższymi wynikami produkcyjnymi w kopalni Robinson zarówno w zakresie miedzi jak i towarzyszących metali szlachetnych.  To rezultat  eksploatacji bogatszej rud a także poprawy wskaźników technologicznych  - mówi  Herbert Wirth, prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Zmniejszenie kosztu  C1 Grupy Kapitałowej za pierwszy kwartał 2015 r. w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego o 16 procent jest związane głównie ze zmianą czynników zewnętrznych – głównie notowań walut i cen metali. W  warunkach notowań i kursów z pierwszego kwartału roku 2014 koszt C1 jest niższy o 4 procent.

Wzrost wartości EBITDA Grupy Kapitałowej  o 21 procent (225 mln zł)  dotyczy zarówno KGHM Polska Miedź S.A., gdzie poprawa wyniku operacyjnego   jest  głównie skutkiem   niższych kosztów,  jak i KGHM International, gdzie wyższa EBITDA jest rezultatem wzrostu wolumenu sprzedaży, a poprawa wskaźników technologicznych w kopalni Robinson pozytywnie wpłynęła  na poziom kosztów KGHM International – mówi Jarosław Romanowski, I wiceprezes zarządu ds. finansów.

Osiągnięty zysk netto Grupy KGHM za pierwszy kwartał 2015 r. wyniósł 398 mln zł i jest  niższy o 5 procent od wyniku pierwszego kwartału roku 2014.

Wyniki KGHM Polska Miedź S.A. za pierwszy kwartał 2015 r. charakteryzuje wspomniana wyżej  poprawa wyniku na działalności operacyjnej, stabilny poziom produkcji miedzi i wzrost produkcji srebra (o 7 procent), utrzymanie  poziomu przychodów i zachowanie dyscypliny kosztowej. Po wyłączeniu podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz wsadów obcych, koszty rodzajowe są niższe o 1 procent.

Zysk netto KGHM Polska Miedź S.A. po pierwszym kwartale 2015 roku  wyniósł 497 mln zł i jest zbliżony do wyniku osiągniętego w analogicznym okresie roku ubiegłego ( 507 mln zł). Niewielka różnica związana jest głównie   ze zmianą  wyceny portfela  instrumentów pochodnych.

Zgodnie z planem przebiega realizacja kluczowych inwestycji.
W pierwszym kwartale postępował proces zwiększania mocy przerobowych kopalni Sierra Gorda, kontynuowano również rozruch i odbiory techniczne instalacji produkcji koncentratu molibdenowego. Aktualny dobowy przerób rudy stanowi średnio ok. 80 procent docelowych mocy produkcyjnych I Fazy  projektu. Produkcja  w pierwszych trzech miesiącach 2015 roku przyniosła 17 tysięcy ton miedzi.

Trwają prace przygotowawcze związane z głębieniem szybu polimetalicznej, głębinowej kopalni Victoria w Kanadzie. Projekt charakteryzuje się ujemnym kosztem produkcji – przychody ze sprzedaży metali towarzyszących będą  wyższe od kosztów produkcji.

W projekcie Ajax kontynuowana jest realizacja prac inżynieryjnych, uwzględniających wyniki dotychczas przeprowadzonych analiz usprawnień technologicznych projektu, niezbędnych dla ukończenia w roku 2015 Basic Engineering Report.

Gwarancją utrzymania stabilnego poziomu produkcji w Polsce jest realizacja projektu Głogów Głęboki Przemysłowy. Produkcja miedzi z tego obszaru ruszyła w kwietniu 2014 roku. W ramach projektu, w pierwszym kwartale 2015 roku wykonano 5 331 metrów bieżących  wyrobisk górniczych wraz z zabudową niezbędnej infrastruktury technicznej. Od początku projektu wykonano 50 370 m.b. wyrobisk.

Zgodnie z planem przebiega realizacja Programu Modernizacji Pirometalurgii w Hucie Miedzi Głogów.  Zakontraktowano już 90  procent robót i dostaw. Głównym celem projektu jest uruchomienie drugiej instalacji pieca zawiesinowego,   planowane  w czwartym kwartale 2016 roku.

29 kwietnia 2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku za rok 2014. Na dywidendę dla akcjonariuszy przeznaczono 800 mln zł (4,00 zł na akcję), co stanowi 33% zysku netto 2014 roku. Dzień dywidendy ustalono na 27 maja 2015 roku. Dywidenda zostanie wypłacona w dwóch równych ratach: 18 czerwca i 19 października br. Pozostała część zysku w wysokości 1 613,7 mln zł zwiększy kapitał zapasowy Spółki.

Departament Komunikacji i CSR

 

Kontakt dla mediów

Zespół Komunikacji

Zespół Komunikacji

(+48) 887 843 615,
(+48) 76 747 87 11,
(+48) 76 747 83 79,

komunikacja(at)kghm.com

Dla zapewnienia większej wygody naszych użytkowników głównie w celu dostosowania wyglądu strony do ich preferencji, rodzaju przeglądarki, preferowanego języka, zastrzegamy sobie możliwość zbierania dodatkowych danych (standardowo przesyłanych przez przeglądarkę) oraz wykorzystywania tzw. plików cookie. Możemy wykorzystywać tak zebrane dane w celu wykonywania analiz atrakcyjności treści oraz pozostałych statystyk.