Przewiń w górę

Stabilne wyniki produkcyjne i sprzedażowe

środa, 14 listopada, 2018

“Wyniki produkcyjne i sprzedażowe są zgodne z przyjętymi założeniami budżetowymi, kontynuowaliśmy inicjatywy rozwojowe Grupy Kapitałowej KGHM dla spółek krajowych i zagranicznych. Warto wspomnieć, że kluczowe inwestycje w Polsce są prowadzone zgodnie z harmonogramem” – powiedział Radosław Stach - Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji

Produkcja miedzi płatnej w Grupie była podobna do poziomu osiągniętego w trzecim kwartale ubiegłego roku (171 tys. ton vs 170 tys. ton), głównie w efekcie zwiększania produkcji miedzi elektrolitycznej przez KGHM Polska Miedź S.A. po przestoju remontowym pieca w Hucie Miedzi Głogów II. Nieco niższa w III kwartale produkcja miedzi płatnej z aktywów KGHM International była efektem przede wszystkim pogorszenia jakości rudy oraz mniejszego wydobycia urobku z kopalni Robinson. Po III kwartałach produkcja miedzi płatnej, zarówno z kopalni Robinson, jak i w całym KGHM International, pozostaje na zbliżonym poziomie do ubiegłorocznej. Remont pieca wpłynął negatywnie na produkcję metali towarzyszących, głównie srebra metalicznego (-20% r/r). Spadek produkcji miedzi i molibdenu w kopalni Sierra Gorda po III kwartałach spowodowany był mniejszą zawartością metalu w eksploatowanej rudzie.

Grupa Kapitałowa KGHM zwiększyła przychody o 590 mln zł. (+12%), w stosunku do trzeciego kwartału 2017 r., zmiana dotyczy przede wszystkim KGHM Polska Miedź S.A. (+396 mln zł) oraz KGHM International (+137 mln zł.).

„Wyniki Grupy Kapitałowej są satysfakcjonujące. W Polsce zwiększenie przychodów wynika z wyższego wolumenu sprzedaży miedzi. Za granicą znaczący wpływ na poprawę wyników miał wzrost przychodów DMC, związany z kontraktem realizowanym w Wielkiej Brytanii.” – skomentowała Katarzyna Kreczmańska-Gigol, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych,

Skorygowana skonsolidowana EBITDA[i] w trzecim kwartale 2018 r. była niższa o 13% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku (zmiana z 1.414 mln zł do 1.225 mln zł). Wpływ na wskaźnik po 9 miesiącach miał przede wszystkim wzrost kosztów działalności operacyjnej, w tym większy podatek od niektórych kopalin w związku z wyższą ceną metali (Cu, Ag).

Skonsolidowany wynik netto wyniósł w trzecim kwartale 365 mln zł i był o 40% niższy niż rok wcześniej. Różnica wynika głównie z niższych wyników operacyjnych KGHM Polska Miedź S.A. oraz wyższego podatku dochodowego.

Dług netto na koniec trzeciego kwartału wyniósł 7.439 mln zł (2.024 mln USD), a poziom długu netto do skorygowanego wskaźnika EBITDA wyniósł 1,6.

W III kwartale 2018 roku Grupa Kapitałowa KGHM prowadziła liczne projekty rozwojowe dla spółek krajowych. Zgodnie z przyjętymi założeniami, wdrożono szereg rozwiązań mających na celu wzrost wartości Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Objęły one koordynację kluczowych podmiotów, ich współdziałanie oraz eliminację powielających się zakresów działalności. Grupa wzmocniła nadzór nad portfelem projektów inwestycyjnych w spółkach kluczowych dla utrzymania i wsparcia pracy Głównego Ciągu Technologicznego KGHM Polska Miedź S.A. W ramach realizacji obowiązującej Strategii, położono nacisk na doskonalenie i uspójnianie funkcjonujących procesów organizacyjnych oraz standardów zarządzania obowiązujących w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. 

W III kwartale 2018 r. rozpoczął się przegląd aktywów zagranicznych. Jego zakończenie planowane jest na koniec 2018 r. W ramach implementacji Strategii realizowanej przez KGHM Polska Miedź S.A. w obszarze spółek zagranicznych Grupy Kapitałowej, KGHM dąży do wypracowania ujednoliconych zasad raportowania, spójnych regulacji wewnętrznych, a także standaryzacji rozwiązań w poszczególnych obszarach funkcjonowania podmiotów zagranicznych.

Podstawowe dane finansowe Grupy KGHM Polska Miedź S.A. w III kwartale oraz narastająco za 9 miesięcy 2018 r.:

w mln zł

III kwartał 2018 r.

III kwartał 2017 r.

Zmiana
w mln zł

Zmiana
w %

Przychody ze sprzedaży

5.364

4.774

+ 590

+ 12,46%

Koszty podstawowej działalności operacyjnej

4.717

3.910

+ 807

+ 20,6%

Skorygowana EBITDA

1.225

1.414

- 189

- 13,4%

Wynik netto ze sprzedaży

647

864

- 217

- 25,1%

Wynik netto

365

605

- 240

- 39,7%

 


w mln zł

 9 miesięcy 2018 r.

 9 miesięcy 2017 r.

Zmiana
w mln zł

Zmiana
w %

Przychody ze sprzedaży

14.787

14.487

+ 300

+ 2,1%

Koszty podstawowej działalności operacyjnej

12.788

11.746

+ 1 042

+ 8,9%

Skorygowana EBITDA

3.790

4.277

- 487

- 11,4%

Wynik netto ze sprzedaży

1.999

2.741

- 742

- 27,1%

Wynik netto

976

1.659

- 683

- 41,2%

Spotkanie prasowe dotyczące omówienia wyników za 3 kwartały 2018 r. transmitowane będzie na żywo w Internecie, które można obejrzeć pod adresem: http://infostrefa.tv/kghmdz/[i]  Skorygowany wskaźnik EBITDA uwzględniający 55% EBITDA Sierra Gorda, której wyniki są konsolidowane metodą praw własności.

Kontakt dla mediów

Zespół Komunikacji

Zespół Komunikacji

(+48) 887 843 615,
(+48) 76 747 87 11,
(+48) 76 747 83 79,

komunikacja@kghm.com

Dla zapewnienia większej wygody naszych użytkowników głównie w celu dostosowania wyglądu strony do ich preferencji, rodzaju przeglądarki, preferowanego języka, zastrzegamy sobie możliwość zbierania dodatkowych danych (standardowo przesyłanych przez przeglądarkę) oraz wykorzystywania tzw. plików cookie. Możemy wykorzystywać tak zebrane dane w celu wykonywania analiz atrakcyjności treści oraz pozostałych statystyk.