Przewiń w górę
Ogłoszenie w sprawie wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na Wiceprezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. ds. Korporacyjnych, XI kadencji

Ogłoszenie w sprawie wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na Wiceprezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. ds. Korporacyjnych, XI kadencji

piątek, 08 października, 2021
Ogłoszenie w sprawie wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na Wiceprezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. ds. Korporacyjnych, XI kadencji.

 

I. TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW

1. Zgłoszenia kandydatów na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych będą przyjmowane do dnia 22 października 2021 roku w siedzibie Spółki.

 

II. WYMOGI WOBEC KANDYDATÓW

2. Kandydaci na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych powinni:

1) posiadać  wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów odrębnych, przy czym preferowane będzie wykształcenie prawnicze,

2) posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

3) posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

4) spełniać inne niż wymienione w pkt 1-3 wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,

5) posiadać poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą co najmniej „poufne” w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 742) lub wyrazić zgodę na poddanie się procedurze sprawdzającej przewidzianej w ustawie, w przypadku powołania
w skład zarządu.

3. Kandydaci na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych powinni także:

1) korzystać z pełni praw publicznych,

2) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.

4. Kandydatem na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

4) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,

5) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.

5. Kandydaci na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych ponadto powinni:

1) posiadać doświadczenie w zakresie działalności gospodarczej, w tym kierowania podmiotami gospodarczymi,

2) posiadać wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,

3) posiadać znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym  uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz spółek publicznych,

4) posiadać wyróżniające zdolności organizatorskie, komunikacyjne, swobodę poruszania się  w międzynarodowym środowisku biznesowym oraz umiejętność pracy  w złożonych zespołach menedżerskich,

5) posiadać operacyjną znajomość języka angielskiego, dodatkowym atutem będzie znajomość  innych języków obcych,

6) posiadać specjalistyczną wiedzę o działalności Spółki w zakresie funkcji, do sprawowania której kandydat aplikuje,

7) posiadać wiedzę umożliwiającą prowadzenie spraw Spółki o zasięgu globalnym, w zakresie funkcji do sprawowania której kandydat aplikuje, przy czym prowadzenie spraw Spółki oznacza odpowiedzialność za funkcjonowanie powierzonych pionów zarówno w kraju jak i za granicą.

 

III. WARUNKI ZGŁOSZENIA

6. Zgłoszenia kandydatów na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych muszą zawierać:

1) Życiorys zawodowy (CV), list motywacyjny oraz oświadczenia o:

a) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;

b) korzystaniu w pełni z praw publicznych;

c) niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych;

d) posiadaniu co najmniej 5-letniego okresu zatrudnienia, o którym mowa w pkt II ust. 2 pkt 2;

e) posiadaniu co najmniej 3-letniego doświadczenia zawodowego, o którym mowa w pkt II ust. 2 pkt 3;

f) wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej przewidzianej w ustawie, w przypadku powołania w skład Zarządu – w przypadku nieposiadania poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą co najmniej „poufne” w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 742);

g) zgodzie na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą  w Lubinie przy ul. Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin, zawartych w dokumentach przekazanych w procesie rekrutacji, w tym w liście motywacyjnym i CV, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Wiceprezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. XI (jedenastej) kadencji,   w związku z którym dobrowolnie przekazuję moje dane osobowe. Oświadczam, że mam świadomość, że zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogę wycofać w każdym czasie”.

2) Oświadczenie, że nie jest osobą, która spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt. II ust. 4,

3) Oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających:

i. ukończenie  studiów wyższych,

ii. co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe kandydata, o którym mowa w pkt II ust. 2 pkt 2,

iii. co najmniej 3-letnie doświadczenie, o którym mowa w pkt II ust. 2 pkt 3,

iv. dodatkowe umiejętności (np. referencje, rekomendacje, certyfikaty).

4) Odpisy dokumentów potwierdzających kwalifikacje kandydata mogą być poświadczone przez kandydata; w takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem  wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego,

5) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności (wystawioną nie  wcześniej niż na 2 miesiące przed datą upływu terminu składania zgłoszeń),

6) Kopię poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą co najmniej „poufne”
w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 742),

7) Dane kontaktowe w zakresie: numer telefonu, adres poczty elektronicznej (e-mail) oraz korespondencyjny adres pocztowy.

 

IV. OCENA KWALIFIKACJI KANDYDATÓW 

7. Wymagania wobec kandydatów na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych określa się wg następujących kryteriów:

1) doświadczenie w zakresie działalności gospodarczej, w tym kierowania podmiotami gospodarczymi, znajomość języka angielskiego,

2) wyniki rozmowy kwalifikacyjnej.

8. Ocenę kwalifikacji kandydatów na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych określa się wg następujących wartości:

1) doświadczenie w zakresie działalności gospodarczej, w tym kierowania podmiotami gospodarczymi 20%,

2) przebieg i wyniki rozmowy kwalifikacyjnej – 80%, przy uwzględnieniu przesłanek z § 12 ust. 4 i 41 Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna.

 

V. PROCEDURA KWALIFIKACJI

9. Kandydaci winni składać zgłoszenia w zamkniętych kopertach na adres: KGHM Polska Miedź S.A. ul. M. Skłodowskiej- Curie 48, 59-301 Lubin (Departament Obsługi Organów Korporacyjnych) z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. ds. Korporacyjnych” w terminie do 22 października 2021r. do godziny 15:30.

10. Zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym lub złożone po terminie określonym dla ich przyjmowania, nie podlegają rozpatrzeniu.

11. Postępowanie kwalifikacyjne będzie dwuetapowe – pierwszy etap obejmie weryfikację formalną zgłoszeń oraz ustalenie listy rankingowej kandydatów, na podstawie której Rada Nadzorcza wytypuje kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu, to jest rozmowy kwalifikacyjnej.

12. O dopuszczeniu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem.

13. Rada Nadzorcza przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na stanowisko Wiceprezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. ds. Korporacyjnych, spełniającymi wymogi określone w niniejszym ogłoszeniu, w siedzibie Spółki przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin, w dniu 25 października 2021 r.

14. Rada Nadzorcza zastrzega możliwość przeprowadzenia poszczególnych lub wszystkich rozmów z kandydatami za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o czym poinformuje kandydatów z odpowiednim wyprzedzeniem.

15. Rozmowy kwalifikacyjne, o których mowa powyżej obejmą autoprezentację doświadczeń i kompetencji kandydata oraz przedstawienie:

1) koncepcji w zakresie pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. ds. Korporacyjnych,

2) dotychczasowych doświadczeń kandydata i jego przewidywań co do możliwości wykorzystania doświadczeń po powołaniu do Zarządu Spółki,

3) znajomości branży, w której działa Spółka i jej otoczenia biznesowego.

16. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez wyłonienia kandydatów, w każdym czasie, bez podania przyczyny.

17. Kandydaci, którzy nie zostali dopuszczeni do rozmów kwalifikacyjnych zostaną powiadomieni pisemnie przez Radę Nadzorczą na adres korespondencyjny wskazany w zgłoszeniu kandydata. Wraz z zawiadomieniem Rada Nadzorcza odeśle złożoną przez kandydata dokumentację.

18. Kandydatom, którzy nie zostali powołani na stanowisko Wiceprezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. ds. Korporacyjnych, Rada Nadzorcza odeśle złożoną przez nich dokumentację.

 

Klauzula informacyjna do ogłoszenia rekrutacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu w Zarządzie KGHM Polska Miedź S.A. ds. Korporacyjnych:

Informujemy, że administratorem danych osobowych Kandydata na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych, („Kandydata”) jest KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie przy ul. przy ul. Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000023302, NIP 692-000-00-13, o kapitale zakładowym w wysokości 2.000.000.000 zł (dalej: Administrator). Kontakt z wyznaczonym inspektorem ochrony danych: IOD@kghm.com.

Dane osobowe Kandydata będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w związku z którym Kandydat przekazał swoje dane osobowe. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Kandydata (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a w zakresie ew. obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.  

Dane osobowe Kandydata mogą być ujawniane podmiotom, z których usług korzysta Administrator, szczególnie podmiotom świadczącym dla Administratora usługi teleinformatyczne, usługi ochrony, doradcze itp. Z uwagi na korzystanie z nowych technologii, np. rozwiązań chmurowych, dane Kandydata mogą być przetwarzane poza EOG, przy zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń (kopię zabezpieczeń można uzyskać kontaktując się z Administratorem lub IOD).

Dane osobowe Kandydata zostaną usunięte niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji, nie później niż w terminie 30 dni (dotyczy danych osobowych osób, które nie zostaną wybrane). Informujemy jednocześnie, że Kandydatowi przysługuje prawo dostępu do jego danych osobowych, prawo do sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych do innego Administratora.

Kandydat ma prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informujemy, że dane osobowe Kandydata nie będą podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu danych osobowych.

Załączniki

Ogłoszenie w sprawie wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na Wiceprezesa Zarządu KGHM .pdf 250.8 kB Ogłoszenie w sprawie wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na Wiceprezesa Zarządu KGHM
Ogłoszenie w sprawie wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na Wiceprezesa Zarządu KGHM

Kontakt dla mediów

Zespół Komunikacji

Zespół Komunikacji

(+48) 887 843 615,
(+48) 76 747 87 11,
(+48) 76 747 83 79,

komunikacja(at)kghm.com

Dla zapewnienia większej wygody naszych użytkowników głównie w celu dostosowania wyglądu strony do ich preferencji, rodzaju przeglądarki, preferowanego języka, zastrzegamy sobie możliwość zbierania dodatkowych danych (standardowo przesyłanych przez przeglądarkę) oraz wykorzystywania tzw. plików cookie. Możemy wykorzystywać tak zebrane dane w celu wykonywania analiz atrakcyjności treści oraz pozostałych statystyk.