Przewiń w górę
Ogłoszenie w sprawie wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na Członków Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. XI kadencji

Ogłoszenie w sprawie wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na Członków Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. XI kadencji

wtorek, 13 lutego, 2024
Ogłoszenie w sprawie wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na Członków Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. XI kadencji.


I. TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW

1. Zgłoszenia kandydatów na stanowiska:

1) Prezesa Zarządu,
2) Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych,
3) Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju,
4) Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji,
5) Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych.

będą przyjmowane do dnia 28 lutego 2024 roku do godz. 12:00 w siedzibie Spółki.

II. WYMOGI WOBEC KANDYDATÓW

2. Kandydaci na wyżej wymienione stanowiska powinni:

1) posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów odrębnych,
2) posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
3) posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
4) spełniać inne niż wymienione w pkt 1-3 wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,
5) posiadać poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą co najmniej „poufne” w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 742) lub wyrazić zgodę na poddanie się procedurze sprawdzającej przewidzianej w ustawie, w przypadku powołania w skład zarządu,

3. Kandydaci powinni także:

1) korzystać z pełni praw publicznych,
2) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.

4. Kandydatem na Członka Zarządu Spółki nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
4) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
5) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.


5. Kandydaci na wyżej wymienione stanowiska w Zarządzie KGHM Polska Miedź S.A. ponadto powinni:

1) posiadać doświadczenie w zakresie działalności gospodarczej, w tym kierowania podmiotami gospodarczymi,
2) posiadać wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,
3) posiadać znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz spółek publicznych,
4) posiadać wyróżniające zdolności organizatorskie, komunikacyjne, swobodę poruszania się w międzynarodowym środowisku biznesowym oraz umiejętność pracy w złożonych zespołach menedżerskich,
5) posiadać specjalistyczną wiedzę o działalności Spółki w zakresie funkcji, do sprawowania której kandydat aplikuje,
6) posiadać wiedzę umożliwiającą prowadzenie spraw Spółki o zasięgu globalnym, w zakresie funkcji, do sprawowania której kandydat aplikuje, przy czym prowadzenie spraw Spółki oznacza odpowiedzialność za funkcjonowanie powierzonych pionów zarówno w kraju jak i za granicą,
7) posiadać operacyjną znajomość języka angielskiego, dodatkowym atutem będzie znajomość innych języków obcych.

III. WARUNKI ZGŁOSZENIA

6. Zgłoszenia kandydatów muszą zawierać:

1) Życiorys zawodowy (CV), list motywacyjny oraz oświadczenia o:

a) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
b) korzystaniu w pełni z praw publicznych;
c) niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych;
d) posiadaniu co najmniej 5-letniego okresu zatrudnienia, o którym mowa w ust. 2 pkt 2;
e) posiadaniu co najmniej 3-letniego doświadczenia zawodowego, o którym mowa w ust. 2 pkt 3;
f) zgodzie na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie przy ul. Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin, zawartych w dokumentach przekazanych w procesie rekrutacji, w tym w liście motywacyjnym i CV, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko ………………………………………………, w związku z którym dobrowolnie przekazuję moje dane osobowe. Oświadczam, że mam świadomość, że zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogę wycofać w każdym czasie”.

2) Oświadczenie, że nie jest osobą, która spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt. II ust. 4,

3) Oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających:

a) ukończenie studiów wyższych,
b) co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe kandydata, o którym mowa w ust. 2 pkt 2,
c) co najmniej 3-letnie doświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 3,
d) dodatkowe umiejętności (np. referencje, rekomendacje, certyfikaty).

4) Odpisy dokumentów potwierdzających kwalifikacje kandydata mogą być poświadczone przez kandydata; w takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego,

5) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności (wystawioną nie wcześniej niż na 2 miesiące przed datą upływu terminu składania zgłoszeń),

6) Kopię poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą co najmniej „poufne” w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 742) lub oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na poddanie się procedurze sprawdzającej przewidzianej w ustawie, w przypadku powołania w skład zarządu,

7) Dane kontaktowe w zakresie: numer telefonu, adres poczty elektronicznej (e-mail) oraz korespondencyjny adres pocztowy,

8) W przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 roku – oświadczenie lustracyjne, wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia a w przypadku wcześniejszego złożenia oświadczenia lustracyjnego w trybie art. 7 ust. 2 Ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 342 z późn. zm.) (dalej: Ustawa) oświadczenie o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego w trybie art. 7 ust. 2 Ustawy.


IV. OCENA KWALIFIKACJI KANDYDATÓW

7. Wymagania wobec kandydatów określa się wg następujących kryteriów:

1) doświadczenie w zakresie działalności gospodarczej, w tym kierowania podmiotami gospodarczymi,
2) wyniki rozmowy kwalifikacyjnej.

8. Ocenę kwalifikacji kandydatów określa się wg następujących wartości:

1) doświadczenie w zakresie działalności gospodarczej, w tym kierowania podmiotami gospodarczymi - 20%,
2) przebieg i wyniki rozmowy kwalifikacyjnej – 80%, przy uwzględnieniu przesłanek z § 12 ust. 4 i 41 Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna.

V. PROCEDURA KWALIFIKACJI

9. Kandydaci winni składać zgłoszenia w zamkniętych kopertach na adres: KGHM Polska Miedź S.A. ul. M. Skłodowskiej- Curie 48, 59-301 Lubin (Wydział Organizacyjny) z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członków Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.” w terminie do 28 lutego 2024 r. do godziny 12.00.

10. Zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w ust. 2 – 5 oraz ust. 6 pkt 1) - 7) ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym lub złożone po terminie określonym dla ich przyjmowania, nie podlegają rozpatrzeniu.

11. Postępowanie kwalifikacyjne będzie dwuetapowe – pierwszy etap obejmie weryfikację formalną zgłoszeń oraz ustalenie listy rankingowej kandydatów, na podstawie której Rada Nadzorcza wytypuje kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu, to jest rozmowy kwalifikacyjnej.

12. O dopuszczeniu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem.

13. Rada Nadzorcza przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na poszczególne stanowiska w Zarządzie KGHM Polska Miedź S.A., spełniającymi wymogi określone w niniejszym ogłoszeniu, w siedzibie Spółki przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin, w terminach:

1) Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami na Prezesa Zarządu odbędzie się w dniu 6 marca 2024 r. w siedzibie Spółki w Lubinie,
2) Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami na Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych odbędzie się w dniu 6 marca 2024 r. w siedzibie Spółki w Lubinie,
3) Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami na Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju odbędzie się w dniu 6 marca 2024 r. w siedzibie Spółki w Lubinie,
4) Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami na Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji odbędzie się w dniu 6 marca 2024 r. w siedzibie Spółki w Lubinie,
5) Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami na Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych odbędzie się w dniu 6 marca 2024 r. w siedzibie Spółki w Lubinie,

Rada Nadzorcza zastrzega możliwość przeprowadzenia poszczególnych lub wszystkich rozmów z kandydatami za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o czym poinformuje kandydatów z odpowiednim wyprzedzeniem.

14. Rozmowy kwalifikacyjne, o których mowa powyżej obejmą autoprezentację doświadczeń i kompetencji kandydata oraz następujące zagadnienia:

1) Koncepcja zarządzania Spółką – w przypadku kandydatów na Prezesa Zarządu,
2) Koncepcja prowadzenia spraw powierzonych Wiceprezesowi Zarządu ds. Finansowych – w przypadku kandydatów na Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych,
3) Koncepcja prowadzenia spraw powierzonych Wiceprezesowi Zarządu ds. Rozwoju – w przypadku kandydatów na Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju,
4) Koncepcja prowadzenia spraw powierzonych Wiceprezesowi Zarządu ds. Produkcji – w przypadku kandydatów na Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji,
5) Koncepcja prowadzenia spraw powierzonych Wiceprezesowi Zarządu ds. Korporacyjnych – w przypadku kandydatów na Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych,
6) dotychczasowe doświadczenie kandydata i jego przewidywania co do możliwości wykorzystania doświadczeń po powołaniu do Zarządu Spółki – dla wszystkich kandydatów;
7) znajomość branży, w której działa Spółka i otoczenia biznesowego – dla wszystkich kandydatów.

15. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez wyłonienia kandydata/kandydatów, w każdym czasie, bez podania przyczyny.

16. Kandydaci, którzy nie zostali dopuszczeni do rozmów kwalifikacyjnych zostaną powiadomieni pisemnie przez Radę Nadzorczą na adres korespondencyjny wskazany w zgłoszeniu kandydata. Wraz z zawiadomieniem Rada Nadzorcza odeśle złożoną przez kandydata dokumentację.

17. Kandydatom, którzy nie zostali powołani na stanowiska Członków Zarządu, Rada Nadzorcza odeśle złożoną przez nich dokumentację.

 

Załączniki:

Kontakt dla mediów

Zespół Komunikacji

Zespół Komunikacji

(+48) 887 843 615,
(+48) 76 747 87 11,
(+48) 76 747 83 79,

komunikacja(at)kghm.com

Dla zapewnienia większej wygody naszych użytkowników głównie w celu dostosowania wyglądu strony do ich preferencji, rodzaju przeglądarki, preferowanego języka, zastrzegamy sobie możliwość zbierania dodatkowych danych (standardowo przesyłanych przez przeglądarkę) oraz wykorzystywania tzw. plików cookie. Możemy wykorzystywać tak zebrane dane w celu wykonywania analiz atrakcyjności treści oraz pozostałych statystyk.