Przewiń w górę

Nowa strategia KGHM

wtorek, 27 stycznia, 2015

Punktem wyjścia nowej strategii KGHM była realizacja celów z 2009 roku. Kluczowy był rozwój bazy zasobowej i wzrost potencjału produkcyjnego, zrealizowany m.in. poprzez przejęcie kanadyjskiej spół-ki Quadra FNX, zakończenie budowy kopalni Sierra Gorda, uruchomienie eksploatacji w obszarze Głogów Głęboki - Przemysłowy, odnowienie dotychczasowych koncesji w Polsce oraz eksplorację nowych złóż. Te działania oraz realizowana modernizacja Huty Miedzi Głogów stworzyły perspektywę istotnej poprawy efektywności i sprawności operacyjnej. Stabilność działalności grupy kapitałowej wspiera zabezpieczone i scentralizowane na poziomie spółki matki finasowanie średnio i długotermi-nowe. Dodatkowo, dzięki budowie bloków gazowo-parowych, zyskano większe bezpieczeństwo ener-getyczne. Jednocześnie KGHM, jako firma odpowiedzialna społecznie, stale wspierał działalność społeczną, kulturalną i charytatywną.

– Rynek miedzi, z którym od 60 lat związana jest działalność KGHM, jest niezwykle perspektywiczny. Naszym strategicznym priorytetem na lata 2015–2020 jest osiągnięcie produkcji na poziomie 1 mln ton miedzi ekwiwalentnej i zajęcie miejsca wśród siedmiu największych spółek górniczych na świecie. 

W tym celu zrealizujemy największy program inwestycyjny w projekty górnicze miedzi w historii KGHM i największą kampanię eksploracyjną w historii Polski. Pozwoli nam to uzyskać dostęp do jednych 
z największych złóż miedzi na świecie, a towarzyszyć temu będzie wzmocnienie kompetencji górniczych i geologicznych na wszystkich szczeblach zarządzania oraz produkcji. Chcemy być też globalnym liderem w obszarze innowacji górniczych i w perspektywie 25 lat wdrożyć program inteligentnej kopalni
 – mówi Herbert Wirth, prezes zarządu KGHM Polska Miedź SA.

Nowa strategia KGHM opiera się na trzech filarach. Pierwszym z nich jest rozwój bazy zasobowej poprzez zwiększenie zasobów, poszukiwanie niskokosztowych aktywów, a także dywersyfikację obszarów działalności. Celem KGHM jest zastąpienie każdej wydobytej tony miedzi trzema tonami udokumentowanych zasobów tego metalu, co pozwoli zabezpieczyć długookresowe perspektywy działalności. Aktywność eksploracyjna KGHM skoncentrowana będzie na obecnych obszarach działalności, a w przypadku nowych projektów górniczych – na terenach stabilnych geopolitycznie. Spółka będzie poszukiwać projektów wydobywczych mieszczących się w pierwszej połowie globalnej krzywej kosztowej, co umożliwi poprawę konkurencyjności dzięki obniżaniu średnioważonego kosztu produkcji miedzi. 
Drugim filarem strategii jest rozwój posiadanych aktywów w określonych terminach i budżetach. Priorytet ten obejmuje programy rozwojowe w głównym ciągu technologicznym w Polsce oraz doprowadzenie do fazy produkcyjnej projektów zasobowych, takich jak Głogów Głęboki - Przemysłowy, Victoria, Sierra Gorda (faza druga i eksploatacja rudy tlenkowej) oraz Afton-Ajax. Celem KGHM jest osiągnięcie standaryzacji zarządzania projektami i portfelami inwestycji poprzez stworzenie Globalnego Centrum Kompetencji w zakresie realizacji projektów. Transfer nowej wiedzy do procesów produkcyjnych możliwy będzie dzięki budowie Centrum Wiedzy oraz modelu zarządzania innowacjami (wiedzą i własnością intelektualną) zapewniającego dostęp do nowych technologii i rozwiązań.

Trzeci filar strategii to zapewnienie stabilnej produkcji poprzez wzrost mocy wytwórczych, możliwy do osiągnięcia dzięki implementacji nowoczesnych rozwiązań technologicznych, optymalizacji proce-sów produkcyjnych oraz organicznemu rozwojowi. Priorytetem będzie zapewnienie efektywności kosztowej, która opierać się będzie o stałe doskonalenie procesów produkcyjnych i organizacji pracy, optymalizację gospodarowania remontami i maszynami dołowymi, centralizację kluczowych procesów produkcyjnych oraz automatyzację produkcji. Kluczowe będzie również zwiększenie bezpieczeństwa pracy poprzez kontynuację wdrażania nowoczesnych standardów bezpieczeństwa i prowadzenie efektywnych szkoleń.

Trzy filary działalności KGHM w latach 2015–2020 oparte są o cztery strategie wspierające. Strategia globalnej organizacji i rozwoju kompetencji zakłada osiągnięcie optymalnego modelu zarządzania i nadzoru nad procesami biznesowymi realizowanymi w ramach globalnej grupy kapitałowej. Strategia finansowa obejmuje zabezpieczenie stabilności finansowania działalności grupy KGHM, oraz zwiększenie odporności na trudniejsze warunki makroekonomiczne, a także wspieranie rozwoju i zwiększa-nie efektywności. Celem strategii społecznej odpowiedzialności biznesu jest wzmocnienie pozycji KGHM jako stabilnego, rozwijającego się i wiarygodnego partnera , dbającego o dobro wspólne i zrównoważoną gospodarkę zasobami. Z kolei globalna strategia energetyczna zakłada zapewnienie źródeł energii do celów produkcyjnych, w tym ze źródeł odnawialnych. Istotnym celem jest zabezpieczenie możliwości zakupu energii dla kluczowych spółek grupy kapitałowej w Polsce oraz globalnych zakupów energii po cenie niższej od rynkowej. 

W perspektywie po 2020 roku wartość KGHM budowana będzie w oparciu o realizację nowych projektów inwestycyjnych, pozwalających na zwiększenie wolumenu produkcji miedzi oraz dywersyfikację produktową. Możliwa jest eksploatacja m.in. złóż sól potasowych używanych do produkcji nawozów sztucznych i uranu w celu zabezpieczenia dostaw paliwa dla polskiej elektrowni jądrowej. Dokumentacja nowych zasobów geologicznych prowadzona będzie dzięki rozwojowi globalnego programu eksploracyjno-poszukiwawczego, który identyfikuje perspektywiczne projekty zasobowe we wczesnym stadium zaawansowania, przy wdrożeniu nowoczesnych i niskokosztowych technik eksploracyjnych oraz rozpoznaniu nowych obszarów złożowych w Polsce. Wyzwania związane z utrzymaniem reżimu kosztowego oraz efektywnym udostępnieniem nowych obszarów złóż wymagać będą wdrożenia innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Około roku 2020 zamierzamy wdrożyć na skalę przemysłową nowe metody udostępniania oraz eksploatacji złóż, około roku 2030 – centralne sterowanie kluczowymi procesami górniczymi, zaś około roku 2040 – możliwy będzie rozwój pierwszej na świecie kopalni opartej o sieci neuronowe.

Eksploracja, inwestycje, innowacje – strategiczne priorytety KGHM – gwarancją rozwoju i wzrostu wartości

 •  Produkcja ponad 1 mln ton miedzi ekwiwalentnej: TOP 7 wśród globalnych spółek górniczych.
 •  Największy program inwestycyjny w projekty górnicze miedzi w 60-letniej historii KGHM –        zapewnienie stabilnego poziomu produkcji.
 •  Największa kampania eksploracyjna w historii Polski – dostęp do jednych z największych złóż miedzi na świecie – zapewnienie funkcjonowania KGHM przez kolejnych kilkadziesiąt lat.
 •  Wzmocnienie kompetencji górniczych i geologicznych na wszystkich szczeblach zarządzania.
 •  Program innowacji na poziomie globalnych liderów górniczych z unikalnym projektem inteligentnej kopalni w perspektywie kolejnych kilkunastu lat.

Podstawowe założenia produkcyjno-ekonomiczne dla Grupy (z uwzględnieniem 55% udziału w projekcie Sierra Gorda) na lata 2015 – 2020 *:

 • Produkcja – ponad 1 mln ton miedzi ekwiwalentnej ze wsadów własnych do 2020 r.;
 • Udział produkcji miedzi ekwiwalentnej z aktywów zagranicznych - wzrost z poziomu 17% do poziomu 40% w 2020 r.;
 • CAPEX – 27 mld PLN łączne nakłady inwestycyjne z czego projekty rozwojowe stanowią około 70% a ponad połowa wydatków inwestycyjnych zostanie zrealizowana w Polsce; 
 • EBITDA- oczekiwany wzrost do 2020 r. o 70% w stosunku do 2014 r.;
 • Koszty C1 - planowane obniżenie do 2020 r. kosztu gotówkowego C1 o około 10 % w stosunku do 2014 r.;
 • Net Debt/EBITDA będzie utrzymany na bezpiecznym poziomie w przedziale 1-2.

*Strategia została opracowana przy założeniu następujących warunków makroekonomicznych:

średnie notowania miedzi w okresie 2015 – 2020 na poziomie 7 600 USD/t (2015 r. - 6 800 USD/t);

średnie notowania srebra i molibdenu w okresie 2015 – 2020 odpowiednio 21 USD/troz (2015 r. – 18 USD/troz) oraz 12 USD/lbs (2015 r. – 12 USD/lbs)

średni zakładany poziom kursu walutowego złotego względem dolara w okresie 2015 – 2020 wynosi 3 zł (2015 r.– 3,30 ).

Strategia KGHM na lata 2015 - 2020

Departament Komunikacji i CSR

Kontakt dla mediów

Zespół Komunikacji

Zespół Komunikacji

(+48) 887 843 615,
(+48) 76 747 87 11,
(+48) 76 747 83 79,

komunikacja(at)kghm.com

Dla zapewnienia większej wygody naszych użytkowników głównie w celu dostosowania wyglądu strony do ich preferencji, rodzaju przeglądarki, preferowanego języka, zastrzegamy sobie możliwość zbierania dodatkowych danych (standardowo przesyłanych przez przeglądarkę) oraz wykorzystywania tzw. plików cookie. Możemy wykorzystywać tak zebrane dane w celu wykonywania analiz atrakcyjności treści oraz pozostałych statystyk.