Przewiń w górę

Konkurs na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych Spółki KGHM Metraco S.A.

środa, 16 maja, 2018

RADA NADZORCZA
Spółki KGHM Metraco S.A. z siedzibą w Legnicy
ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko:

WICEPREZESA ZARZĄDU ds. FINANSOWYCH
Spółki KGHM Metraco S.A.

Pisemne zgłoszenia kandydatów należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do sekretariatu Spółki KGHM Metraco S.A. w Legnicy przy ul. Rycerskiej 24, 59-220 Legnica w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych Spółki KGHM Metraco S.A.” w terminie do dnia 1 czerwca 2018 r. do godziny 15:00.

 W przypadku zgłoszeń przesłanych pocztą kurierską lub listem poleconym na podany powyżej adres Spółki decyduje data doręczenia zgłoszenia do siedziby Spółki.
1.    Kandydaci na stanowisko będące przedmiotem postępowania kwalifikacyjnego muszą spełniać łącznie następujące kryteria:
a)    posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie właściwych przepisów prawa,
b)    posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
c)    posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
d)    spełniać inne niż wymienione w pkt. a) – c) wymogi określone we właściwych przepisach prawa, a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.

2.    Kandydatem nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
a)    pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
b)    wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
c)    jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
d)    pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
e)    jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

3.    Kandydat powinien posiadać między innymi:
a)    wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów odrębnych,
b)    doświadczenie w organach spółek kapitałowych, w tym w szczególności w pełnieniu funkcji członka zarządu,
c)    wiedzę merytoryczną z zakresu funkcjonowania spółek handlowych, w tym organów spółek kapitałowych, oraz grup kapitałowych, w tym zasad komunikacji i współpracy,
d)    znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem,
e)    znajomość zagadnień odnoszących się do zarządzania spółkami handlowymi i nadzoru właścicielskiego,
f)     znajomość przedmiotu działalności Spółki oraz sektora / branży, w której działa Spółka,
g)    wiedzę i doświadczenie z zakresu rachunkowości, oceny projektów inwestycyjnych, finansów przedsiębiorstwa, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa.

Dodatkowymi atutami będą:
a)      posiadanie certyfikatu MBA lub dyplomu menedżerskiego podobnej rangi,
b)      operacyjna znajomość języka angielskiego, a także znajomość innych języków obcych.

4.    Celem potwierdzenia spełnienia wymogów, o których mowa w pkt 1. kandydat zobowiązany jest przedstawić w zgłoszeniu kandydata dokumenty:
a)    dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z pkt 1lit. a);
b)    dokumenty potwierdzające co najmniej 5-letni okres zatrudnienia, w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisy z KRS bądź inne dokumenty potwierdzające staż pracy zgodnie z pkt 1 lit. b);
c)    dokumenty potwierdzające co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisy z KRS bądź inne dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie pracy zgodnie z pkt 1 lit. c);
d)    oświadczenie kandydata o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom i zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych, w tym nie naruszaniu ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych;
e)    oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz pełnej zdolności do czynności prawnych;
f)     aktualne zaświadczenie o niekaralności (w przypadku zaświadczenia wydanego za pośrednictwem systemu e-KRK wersję elektroniczną na płycie CD lub DVD) oraz oświadczenie kandydata o braku wszczętych i toczących się postępowań karnych lub karno-skarbowych przeciw kandydatowi.

5.    Celem potwierdzenia spełnienia wymogów, o których mowa w pkt 2 kandydat zobowiązany jest przedstawić w zgłoszeniu oświadczenie, iż w stosunku do niego nie zachodzi żadna z okoliczności wymienionych w pkt 2.

6.    Oświadczenia, o których mowa w pkt 4 lub w pkt 5 kandydat zobowiązany jest złożyć w oryginale, natomiast dokumenty, o których mowa w pkt 3 mogą być złożone w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez kandydata - w takiej sytuacji kandydat, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej jest zobowiązany do przedstawienia oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postepowania kwalifikacyjnego. W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydaci mogą przedstawić dodatkowe dokumenty (referencje, rekomendacje, certyfikaty).

7.    Niezależnie od oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 4-5, kandydat zobowiązany jest przedłożyć w zgłoszeniu:
a)    list motywacyjny (w oryginale), zawierający własnoręcznie podpisane oświadczenie obejmujące klauzulę dotyczącą zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów postępowania kwalifikacyjnego o następującej treści:  

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez KGHM Metraco S.A. z siedzibą w Legnicy przy ul. Św. M. Kolbe 9, 59-220 Legnica, adres biura i do korespondencji: Legnica 59-220, ul. Rycerska 24, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000268433, NIP 692-000-11-94, o kapitale zakładowym w wysokości 96.105.000,00 zł, zawartych w CV oraz przekazanych w procesie rekrutacji, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych Spółki KGHM Metraco S.A, w związku z którym dobrowolnie przekazuję moje dane osobowe. Oświadczam, że mam świadomość, że zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogę wycofać w każdym czasie”, wraz ze wskazaniem numeru telefonu i adresu e-mail do kontaktów dla celów postępowania kwalifikacyjnego;
b)    życiorys zawodowy zawierający opis dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć kandydata w pracy zawodowej;
c)    kopię dowodu tożsamości.

8.    Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne i merytoryczne zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami przeprowadzane będą w terminie wskazanym przez Radę Nadzorczą. Każdy z zaproszonych kandydatów zostanie poinformowany telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o godzinie i miejscu (dokładny adres, nr sali) przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

9.    Decyzją Rady Nadzorczej termin i miejsce rozmowy kwalifikacyjnej może zostać zmieniony, w tym już po zaproszeniu kandydatów, w takim przypadku o zmianie terminu zaproszeni kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

10. Tematyka zagadnień będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będzie obejmować  w szczególności:
a)    wiedzę o przedmiocie działalności Spółki oraz o sektorze / branży, w której działa Spółka,
b)    znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
c)    znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, z uwzględnieniem funkcjonowania grup kapitałowych oraz znajomości zasad nadzoru właścicielskiego,
d)    wiedzę i doświadczenie w zakresie zasad i przepisów prawa pracy, roli zarządu w relacjach z przedstawicielami pracowników, zbiorowych stosunków pracy, polityki rekrutacyjnej, systemu ocen i motywacji, szkoleń i rozwoju pracowników,
e)    znajomość przedmiotu działalności Spółki oraz sektora / branży, w której działa Spółka,
f)     wiedzę i doświadczenie z zakresu rachunkowości, oceny projektów inwestycyjnych, finansów przedsiębiorstwa, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa.

11.  Na wniosek kandydata zaproszonego na rozmowę kwalifikacyjną udostępnia się informacje o spółce: Statut, Sprawozdanie Finansowe za rok 2016. Dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzednim kandydaci mogą uzyskać kierując wniosek na adres email: sekretariat@metraco.pl

12. Wyniki postępowania zostaną przekazane kandydatom zaproszonym na rozmowy kwalifikacyjne telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

13. Dokumenty złożone przez kandydatów, którzy nie zostali wybrani w postępowaniu kwalifikacyjnym, zostaną zniszczone po zakończeniu postępowania.

14. Postępowanie kwalifikacyjne może być zakończone bez wyłonienia kandydata, w każdym czasie, bez podania przyczyn.

Klauzula informacyjna do ogłoszenia rekrutacyjnego na  stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych Spółki KGHM Metraco S.A.:

Informujemy, że administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest KGHM Metraco S.A. z siedzibą w Legnicy przy ul. Św. M. Kolbe 9, 59-220 Legnica, adres biura i do korespondencji: Legnica 59-220, ul. Rycerska 24, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000268433, NIP 692-000-11-94, o kapitale zakładowym w wysokości 96.105.000,00 zł (dalej: Administrator).

Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w związku z którym przekazała Pani/ przekazał Pan swoje dane osobowe. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Administrator będzie przetwarzał dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie). 

Pani/ Pana dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom przetwarzającym, o których mowa w art. 28 Rozporządzenia, tj. podmiotom, z których usług korzysta Administrator, szczególnie podmiotom świadczącym dla Administratora usługi teleinformatyczne, usługi ochrony.

Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas rekrutacji na aplikowane stanowisko, a po zakończeniu procesu rekrutacji zostaną usunięte w terminie 30 dni od zakończenia postępowania kwalifikacyjnego (dotyczy danych osobowych osób, które nie zostaną wybrane). Informujemy jednocześnie, że przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych do innego Administratora.

Ma Pani/ Pan prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ma Pani/ Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu danych osobowych.

Kontakt dla mediów

Zespół Komunikacji

Zespół Komunikacji

(+48) 887 843 615,
(+48) 76 747 87 11,
(+48) 76 747 83 79,

komunikacja@kghm.com

Dla zapewnienia większej wygody naszych użytkowników głównie w celu dostosowania wyglądu strony do ich preferencji, rodzaju przeglądarki, preferowanego języka, zastrzegamy sobie możliwość zbierania dodatkowych danych (standardowo przesyłanych przez przeglądarkę) oraz wykorzystywania tzw. plików cookie. Możemy wykorzystywać tak zebrane dane w celu wykonywania analiz atrakcyjności treści oraz pozostałych statystyk.