Przewiń w górę

Kompetentni w branży górniczo-hutniczej. KGHM kluczowy partner w kształceniu zawodowym.

czwartek, 28 czerwca, 2018

KGHM zalicza się do grona największych firm wydobywczych na globalnym rynku metali nieżelaznych. Rewolucja przemysłowa 4.0 dotarła również do Polskiej Miedzi. Przemysł górniczo–hutniczy stawia  coraz większe wyzwania, a Spółka poszukuje  wykwalifikowanych pracowników, którzy sprostają wymaganiom nowoczesnego górnictwa i hutnictwa miedziowego.  KGHM umacnia swoją pozycję w branży i podnosi konkurencyjność poprzez innowacje. Wprowadzane nowe technologie i ciągły rozwój podnoszą zapotrzebowanie na nowych, wykwalifikowanych pracowników. Współpraca KGHM ze szkolnictwem branżowym to nie tylko konieczność, aby zabezpieczyć kapitał ludzki w przedsiębiorstwie, ale również zaangażowanie na rzecz rozwoju regionu
i gospodarki.

KGHM od wielu lat podejmuje wiele inicjatyw wspierających branżowe szkolnictwo zawodowe. Przykład stanowi współpraca z zespołami szkół średnich z Zagłębia Miedziowego w organizacji zajęć praktycznych dla około 340 uczniów oraz praktyk zawodowych, w których uczestniczy około 400 młodych ludzi rocznie.

- Współpraca ze szkołami branżowymi, a tym samym rozwój wykwalifikowanej kadry to dla nas nie tylko konieczność, ale również standard. KGHM od lat wspiera rozwój szkolnictwa branżowego. Na początku tego roku objęliśmy patronatem 42 klasy w pięciu placówkach kształcenia branżowego. Specjalności istotne z perspektywy KGHM to między innymi górnik, hutnik, wiertnik, mechanik i mechatronik – mówi Rafał Pawełczak, prezes zarządu oraz wiceprezes ds. rozwoju KGHM.

Trójstronny list intencyjny został podpisany przez Rafała Pawełczaka – prezesa zarządu KGHM Polska Miedź S.A.  (Patrona),  Monikę Gazdę - wiceprezes Miedziowego Centrum Kształcenia Kadr Spółka z o.o. (MCKK), organu prowadzącego szkołę,  oraz  Lucynę Kubis - dyrektora Zespołu Szkół Miedziowego Centrum Kształcenia Kadr w Lubinie. List intencyjny inicjuje oraz precyzuje działania, które zostaną podjęte przez każdą ze stron w celu podniesienia jakości i efektywności kształcenia zawodowego zgodnie
z potrzebami oraz kierunkami rozwoju KGHM.

Na kanwie podpisanego listu intencyjnego zarząd miedziowej spółki objął patronatem kolejne klasy w zawodach górnik eksploatacji podziemnej, technik górnictwa podziemnego, mechanik monter maszyn urządzeń, elektryk oraz technik elektryk w Zespole Szkół Miedziowego Centrum Kształcenia Kadr w Lubinie.  

- Jestem przekonany, że nasze wspólne działania stworzą solidne fundamenty dla rozwoju młodych ludzi oraz ułatwią podjęcie decyzji o wyborze ścieżki zawodowej. Zajęcia praktyczne realizowane w oddziałach Spółki z pewnością umożliwią zdobycie cennej wiedzy, jak również przybliżą specyfikę pracy w KGHM   - dodaje szef Polskiej Miedzi.

W ramach patronatu, począwszy od roku szkolnego  2018/2019, KGHM zobowiązał się między innymi do organizacji zajęć praktycznych nauki zawodu, przygotowania uczniów do uzyskania wybranych uprawnień zawodowych przed ukończeniem szkoły, umożliwienia udziału w dodatkowych szkoleniach dla uczniów i nauczycieli, fundowania stypendiów dla wyróżniających się uczniów, wsparcia w modyfikowaniu programów nauczania, udziału w spotkaniach rekrutacyjnych i akcjach promujących szkoły, doradztwa zawodowego, zaangażowania w szeroko rozumianą promocję kształcenia zawodowego oraz zapewnienia warunków materialnych do realizacji praktycznej nauki zawodu w Oddziałach KGHM. List podpisano w ramach projektu pn. „Kompetentni w branży górniczo-hutniczej. KGHM – kluczowy partner w kształceniu zawodowym”.

MCKK wraz ze szkołą uwzględnią potrzeby KGHM w zakresie zapewnienia odpowiednio przygotowanej kadry nauczycieli, wyposażenia pracowni i warsztatów w niezbędne środki oraz pomoce dydaktyczne, czy modyfikacji programów nauczania.

Zespół Szkół MCKK wykorzystuje unikalną infrastrukturę własnego Poligonu Szkoleniowego w procesie kształcenia zawodowego - maszyny górnicze, symulatory, wyrobisko szkoleniowe, pracownie hydrauliki siłowej, pneumatyki, elektroniki i inne pomoce dydaktyczne, aby kształcić praktycznie i nowocześnie. Sprzęt oraz doświadczenie służące na co dzień kształceniu praktycznemu kadr zatrudnionych już w KGHM Polska Miedź S.A. zostaną wykorzystane w edukacji młodzieży w bezpłatnych, publicznych szkołach, prowadzonych przez MCKK.

Współpraca przedsiębiorstw z placówkami edukacyjnymi to realny wpływ na kształcenie przyszłych pracowników, a także zobowiązanie do ciągłego podnoszenia jakości nauczania.

Kontakt dla mediów

Zespół Komunikacji

Zespół Komunikacji

(+48) 887 843 615,
(+48) 76 747 87 11,
(+48) 76 747 83 79,

komunikacja@kghm.com

Dla zapewnienia większej wygody naszych użytkowników głównie w celu dostosowania wyglądu strony do ich preferencji, rodzaju przeglądarki, preferowanego języka, zastrzegamy sobie możliwość zbierania dodatkowych danych (standardowo przesyłanych przez przeglądarkę) oraz wykorzystywania tzw. plików cookie. Możemy wykorzystywać tak zebrane dane w celu wykonywania analiz atrakcyjności treści oraz pozostałych statystyk.