Przewiń w górę

Grupa KGHM w 2016: Dyscyplina kosztowa i stabilna produkcja w trudnych warunkach rynkowych

czwartek, 16 marca, 2017

To był kolejny rok pełen wyzwań na międzynarodowym rynku surowcowym, którym GK KGHM sprostała. Pomimo spadku średniorocznej rynkowej ceny miedzi w USD o ponad 11% nasze przychody były niższe tylko o 4%, w efekcie wyższej sprzedaży pozostałych metali, a dzięki ścisłej dyscyplinie kosztowej skorygowany wskaźnik EBITDA został niemal stabilny. Wyraźna poprawa rynkowego sentymentu dla sektora surowcowego, która zarysowała się pod koniec zeszłego roku, pozwala nam z większym, choć ostrożnym, optymizmem planować dalszy rozwój Grupy KGHM zarówno w kraju, jak i w ramach istniejących aktywów zagranicznych – powiedział Radosław Domagalski-Łabędzki, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Produkcja miedzi ekwiwalentnej w GK, mimo postoju Huty Miedzi Głogów I - związanej ze zmianą technologii, wyniosła 742 tys. ton w porównaniu z 749 tys. ton w 2015 r.

Skonsolidowane przychody osiągnęły w ujęciu rocznym 19 156 mln zł i były niższe o 4% r/r na skutek średniej ceny miedzi niższej o ponad 600 USD/t. Natomiast w IV kwartale skonsolidowane przychody wyniosły 6 015 mln zł i były o 16,8% wyższe r/r, przy wzroście przychodów KGHM Polska Miedź o 15,9% r/r do poziomu 4 828 mln zł i przychodach KGHM International w wysokości 771 mln zł, wyższych o 25,4% r/r. Przychody Sierra Gorda[1] w tym okresie osiągnęły 424 mln zł przy wzroście o 23,3% r/r.

  • Wzrost skonsolidowanych przychodów w IV kwartale r/r był przede wszystkim efektem wyższej o 6% sprzedaży miedzi (z uwzględnieniem sprzedaży miedzi w koncentracie przez KGHM Polska Miedź S.A.) oraz poprawy jej średniej ceny o 385 USD na tonę w połączeniu z wzmocnieniem kursu USD/PLN o ponad 4%.
  • Sierra Gorda – produkcja miedzi i złota w koncentracie w IV kwartale była wyższa r/r odpowiednio o 4% i 15%, natomiast produkcja molibdenu spadła r/r o 17%, odzwierciedlając niższe poziomy uzysku tego metalu z rudy strefy przejściowej.

Wynik netto Grupy KGHM został w 2016 r. obciążony kosztami odpisów aktualizujących netto wartość aktywów trwałych Grupy w wysokości 5,7 mld zł. Dlatego też, roczny skonsolidowany wynik netto wyniósł -4 449 mln PLN, wobec -5 009 mln zł w roku poprzednim. Po wyłączeniu odpisów z tytułu utraty wartości aktywów trwałych Grupa Kapitałowa zanotowałaby zysk netto w wysokości 1 225 mln zł w całym roku, z czego 548 mln zł w IV kwartale.

Dług netto na koniec IV kwartału wyniósł 7 262 mln zł i był o 10,8% wyższy niż na koniec 2015 r., a poziom długu netto do skorygowanego wskaźnika EBITDA[2] wyniósł 1,6. Na zwiększenie zadłużenia Grupy w 2016 r. największy wpływ miały: podatek od wydobycia niektórych kopalin (w wysokości 1 338 mln zł), wydatki na finansowanie zagranicznych projektów rozwojowych oraz wypłata dywidendy.

Odwrócenie spadkowego trendu ceny miedzi w listopadzie zeszłego roku miało wyraźny pozytywny wpływ na poziom przychodów Grupy KGHM w IV kwartale, co w połączeniu z prowadzonymi inicjatywami optymalizacji kosztów przełożyło się na poprawę skorygowanej EBITDA o ponad połowę, a wyłączając wpływ niepieniężnych księgowych odpisów wartości aktywów, pozwoliłoby osiągnąć zysk netto porównywalny z wynikiem trzech pierwszych kwartałów – skomentował Stefan Świątkowski, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych.

W 2016 r. Grupa Kapitałowa KGHM kontynuowała program inwestycyjny. W Hucie Miedzi Głogów I została uruchomiona największa na świecie instalacja pieca zawiesinowego i pieca elektrycznego, tworząc tym samym najnowocześniejszą linię produkcji hutniczej miedzi. Kontynuowano także pracę przy projekcie górniczym Głogowa Głębokiego-Przemysłowego. W minionym roku wykonano kolejne 36 km wyrobisk, zwiększając udział wydobycia z tego obszaru w całej produkcji KGHM Polska Miedź S.A. do 5 proc. Zagraniczne projekty zweryfikowano pod względem założeń techniczno-ekonomicznych i zostały przeanalizowane alternatywne scenariusze ich rozwoju.  W odniesieniu do Sierra Gorda prowadzono działania związane z poprawą parametrów jakościowych i efektywnościowych kopalni. Skonsolidowane wydatki inwestycyjne wyniosły 3 251 mln zł, z czego 1 755 mln zł na rozwój górnictwa i hutnictwa, a 808 mln zł na utrzymanie i odtworzenie tej działalności w KGHM Polska Miedź S.A.

----------------------------------------------------

Kontakt:

Departament Komunikacji i CSR

KGHM Polska Miedź S.A.

komunikacja@kghm.com

rzecznik@kghm.com

+48 76 747 82 58

 

 

 

w mln zł

Trzy miesiące zakończone
31.12.2016 r.

Trzy miesiące zakończone
31.12.2015 r.

Zmiana
w mln zł

Zmiana
w %

Przychody ze sprzedaży

6 015

5 148

+867

+16,8%

Koszty podstawowej działalności operacyjnej

-5 284

-6 916

+1 632

+23,6%

Skorygowana EBITDA2

1 515

1 001

+514

+51,3%

Wynik netto ze sprzedaży

731

-1768

+2 499

n/d

Wynik netto

-5 078

-6 237

+1 159

+18,6%

Wynik netto po wyłączeniu wpływu odpisów na aktywach trwałych*

548

-26

+574

n/d

 

 

w mln zł

Dwanaście miesięcy zakończonych
31.12.2016 r.

Dwanaście miesięcy zakończonych
31.12.2015 r.

Zmiana
w mln zł

Zmiana
w %

Przychody ze sprzedaży

19 156

20 008

-852

-4,3%

Koszty podstawowej działalności operacyjnej

-16 612

-19 502

+2 890

+14,8%

Skorygowana EBITDA2

4 666

4 710

-44

-0,9%

Wynik netto ze sprzedaży

2 544

506

+2 038

x5

Wynik netto

-4 449

-5 009

+560

+11,2%

Wynik netto po wyłączeniu wpływu odpisów na aktywach trwałych*

1 225

1 202

+23

+1,9%

 

* Odpisy/odwrócenie odpisów z tytułu utraty wartości: aktywów trwałych, pożyczek oraz rozpoznanych w stracie z wyceny wspólnych przedsięwzięć metodą praw własności[1]  Odniesienia do Sierra Gorda oznaczają 55% udziału Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.
w wynikach produkcyjnych i finansowych, które są konsolidowane metodą praw własności.

[2]  Skorygowany wskaźnik EBITDA uwzględniający 55% EBITDA Sierra Gorda, której wyniki są konsolidowane metodą praw własności.

Kontakt dla mediów

Zespół Komunikacji

Zespół Komunikacji

(+48) 887 843 615,
(+48) 76 747 87 11,
(+48) 76 747 83 79,

komunikacja@kghm.com

Dla zapewnienia większej wygody naszych użytkowników głównie w celu dostosowania wyglądu strony do ich preferencji, rodzaju przeglądarki, preferowanego języka, zastrzegamy sobie możliwość zbierania dodatkowych danych (standardowo przesyłanych przez przeglądarkę) oraz wykorzystywania tzw. plików cookie. Możemy wykorzystywać tak zebrane dane w celu wykonywania analiz atrakcyjności treści oraz pozostałych statystyk.